Условия

Общи условия за ползване на регистъра

 
  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат:
           1. Условията и реда за ползване на Професионалния регистър на брокерите и агентите за недвижими имоти, наричан по-долу „Регистър“.
           2. Изскванията към вписаните потребители - агенции, брокери и агенти, за вписване в регистъра.
           3. Указания за външните потребители - граждани.
Чл. 2. Регистърът се поддържа като електронна база данни, чието поддържане и ръководене се извършва от определен от НСНИ Администратор на регистъра, наричан по-долу „Администратор“.
Чл. 3. За целите на вписването в регистъра се въвеждат следните определения:
           1. „Агенция за недвижими имоти” е лице - търговец или обединение на търговци, което по занятие извършва дейност като посредник и/или консултант при сделки с недвижими имоти чрез квалифицирани брокери и подпомагащите ги в дейността им агенти.
         2. „Брокер“ е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което притежава съответна професионална компетенция и може да докаже знания и опит, действайки професионално като посредник и/или консултант при сделки с недвижими имоти към Агенция за недвижими имоти.
       3. „Агент” е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има завършно поне средно образование и извършва спомагателни дейности и си сътрудничи съвместно с брокер в Агенция за недвижими имоти.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА
 
Чл. 4. Вписването в регистъра се извършва доброволно.
Чл. 5. Право на доброволно вписване в регистъра имат физическите и юридически лица с код на дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция 68.3 Посредническа дейност по операции с недвижими имоти.
Чл. 6. Потребителят на Регистъра заплаща ежегодно такса за администриране, съгласно Плановете по настоящите Общи условия: Агенция член на НСНИ – 59 лв.; Брокер член на НСНИ – 39 лв.; Агент член на НСНИ – 19 лв.; Агенция (нечлен) – 89 лв.; Брокер (нечлен) – 49 лв.; Агент (нечлен) - 29 лв. Цените са крайни. В  цената на пакета за брокери и агенти членове на НСНИ е  включено и издаването на пластична идентификационна карта.
Чл. 7. Таксата по чл. 6 е за срок от една календарна година (1 януари - 31 декември за съответната година). 
Чл. 8. При регистрация след 1 юли на съответната година се заплаща половин такса.
Чл. 9. Срокът за заплащане на таксата за следваща година е до 31 ноември на текущата.
Чл. 10. Административната такса за подновяване на регистрация след прекъсване е 30 лв. крайна цена.

III. РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
 
Чл. 11. Преди вписването на потребители брокери и агенти на недвижими имоти в Регистъра е необходимо да бъде вписана като потребител агенцията, с която се асоциират.
Чл. 12. Вписването в регистъра се извършва в следния ред:
            1.Създаване на профил
            1.1. Потребителят достъпва уебсайта. На уебсайта има меню „регистрация“
      1.2. Излиза pop-up форма за регистрация. Нанасят се следните полета: имена, потребителско име, парола и потвърждаване на парола, имейл и потвърждаване на имейл
             2. Получаване на имейл
             2.1. Потребителят получава имейл с линк за активиране на профила + данни за вход (потребителско име и парола). Линкът е активен 24 часа.
             2.2. Администраторът на регистъра получава имейл за регистрирането на нов потребител заедно с неговото потребителско име
             3. Вход. Линкът препраща към „Вход“ и се нанасят: потребителско име и парола
             4. Профил. Създаването на профил може да се извърши по два начина:
             4.1. Създаването на запис се случва от: „Условия за регистрация и цени“.
             4.2. Създаването на запис се случва от „ПРОФИЛНО МЕНЮ“ (табло)
             5. Избор на план.
             5.1. При създаване на запис от „Условия за регистрация и цени“ се избира един от шестте фиксирани плана.
             5.2. При създаване на запис от „ПРОФИЛНО МЕНЮ“ (табло) се избира меню „Профили“/ подменю „Профили“/ Добави нов профил и тогава се избира един от шестте фиксирани плана.
             6. Попълване на информация.
         6.1. Попълват се задължителни и допълнителни полета по списък за агенции – име на агенцията, уебсайт, описание на агенцията, избор на категория (агенция), търговска марка, ЕИК, данни за управител/и: бутон за сертификат за реалтор, две имена, телефон, имейл, специализации, GDPR съответствие, ЗМИП съответствие, адрес:номер, улица, район, град, пощенски код; за контаки: телефон, имей, социални мрежи, лого на компанията, опция за качване на документи, допълнително поле за вписване на връзка агенти/брокери към агенцията.
            6.2. Попълват се задължителни и допълнителни полета по списък за брокер/агент - имена, уебсайт, информация за брокера и неговата дейност, избор на категория (брокер/агент), специализация, членства в организации, образование, GDPR, ЗМИП, адрес: номер, улица, район, град, пощенски код; за контакти: телефон, имейл, социални мрежи, снимка на брокера/агента, опция за качване на документи, допълнително поле за вписване за връзка с агенция.
             7. Създаване на профил чрез бутона "Запис" или "Запис&Затваряне".
             8. Изпращане на системно съобщение.
             8.1. Изпращане на имейл към потребител с информация за:
                    а) потвърждение за получаване на заявката
                    б) очакване на проверка на профила, за да се извърши плащане
             8.2. Изпращане на имейл до администратор на Регистъра за нов профил.
             9. След създаването на профила Администраторът извършва проверка на посочените данни.
             9.1. Ако данните са верни, Администраторът на Регистъра:
                    a) одобрява профила
                    б) изпраща се системно съобщение до потребителя с информация за сумата и банковите детайли, за да извърши плащане
             9.2. Ако данните не са верни, Администраторът се свързва с потррбителя по имейл или телефон за инструкции.
             10. Залащане на сумата.
             10.1. Дължимата сума се заплаща по банков път от задълженото лице/потребителя.
             10.2. Администраторът потвърждава, че плащането е направено.
             11. Публикуване на профил от Администратора.
 
IV. ОПЕРИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РЕГИСТЪРА
 
Чл. 13. Администраторът поддържа интернет страницата на Регистъра и публичната част на Регистъра с информация, достъпна за нерегистрирани потребители.
Чл. 14. Администраторът е длъжен да оповестява и осъвременява публично достъпна информация по отношение на Регистъра.
Чл. 15. Регистрираните потребители трябва да разполагат с достъп до своите акаунти в Регистъра чрез защитената част на Регистъра.
Чл. 16. Определени линкове в Регистъра може да водят до уебсайтове, ресурси или инструменти, поддържани от трети страни, по отношение на които Администраторът не носи отговорност. Администраторът не поема каквито и да е изрични или косвени гаранции относно такива уебсайтове, ресурси и инструменти и линковете към подобни уебсайтове, ресурси и инструменти не трябва да се тълкуват като гаранция за тях или тяхното съдържание.
Чл. 17. Препратките към търговски марки на трети страни в Регистъра са само за идентификационни цели. Общите условия за ползване не предоставят правото за използване на търговските марки на трети страни.
Чл. 18. Регистърът е защитен от авторско право, като запазва всички права, които не са изрично представени в настоящите Общи условия.
 
V ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
Чл. 19. Личните данни, съхранявани в Регистъра, се считат за поверителна информация и Администраторът осигурява сигурността и защитата им от неоправомощен достъп.
Чл. 20. Вписаните потребители и упълномощените лица са отговорни за истинността на предоставената информация.
Чл. 21. Вписаните потребители носят пълна отговорност за опазване тайната на потребителското име и паролата, с която са регистрирани, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използване на потребителското им име и парола.
Чл. 22. Вписаните потребители са длъжни да предприемат мерки за опазване конфиденциалността на паролата.
Чл. 23. Вписаните потребители се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и изявления, разменени между тях и Администратора по електронен път, съгласно настоящите Общи условия представляват валидно обвързващи волеизявления.
Чл. 24. При упълномощаване и преотстъпване на потребителското си име и парола вписаният потребител е длъжен да упражнява контрол и носи пълна отговорност за действията и бездействията на упълномощените представители, действащи от негово име.
Чл. 25. За вреди, причинени в резултат на предоставяне на непълна, невярна или неточна информация от вписания потребител или упълномощените от него представители, както и за законосъобразността на действията им, свързани с ползването на Регистъра, Администраторът не носи отговорност.
Чл. 26. За случайно или умишлено причинени вреди от трети лица на вписаните потребители във връзка с ползването на Регистъра Администраторът не носи отговорност.
 
VI СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 
Чл. 27. Администраторът чрез системата на Регистъра поддържа архив на всички регистрирани физически и юридически лица, в който се съхраняват предоставените за регистрация данни.
Чл. 28. Данните се съхраняват в съответствие с Политиката за поверителност и защита на личните данни в Професионалния регистър, администриран от НСНИ, която е оповестена на уебсайта на Професионалния регистър.
 
VII РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 
Чл.29. Всички спорове относно ползването на Регистъра, както и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред, при спазване разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 
VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 30. НСНИ си запазва правото да изменя Общите условия за ползване по всяко време и по своя преценка, като публикува изменените Условия за ползване в линка Условия за ползване на уебсайта на Регистъра. Подобни промени влизат в сила след публикуването им, освен ако изрично не е посочено друго. Вписаните и външните потребители носят отговорността да следят за всички актуални изменения в Условията за ползване, като проверяват уебсайта на Регистъра. Продължавайки да ползват Регистъра след промените на Общите условия за ползване, потребителите се съгласяват с промените в Общите условия за ползване.