ВАРНА – работна дискусия по практическо приложение на ЗМИП за професионалните посредници при сделки с недвижими имоти

РАБОТНА ДИСКУСИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ЗМИП ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПРИ СДЕЛКИ

С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

Присъствено обучение на НСНИ и Регионална структура ВАРНА

27 ноември 2023 г., 12:00-17:00 ч.
гр. ВАРНА, хотел Черно Море, зала Галата

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе изискването за провеждане на ежегодни обучения по ЗМИП на служителите на задължените по закона лица. Сред тези задължени лица са и професионалните посредници при сделки с недвижими имоти. Съобразявайки се тези изисквания и с цел да е максимелно полезно за своите членове, Национално сдружение Недвижими имоти съвместно с адв. Светлана Георгиева (Адвокатско дружество Георгиева и Джутев), член на УС на НСНИ, организира продължаващо обучение по ЗМИП за колегите в цялата страна.

Акценти в обучението:

  • как да проучваме клиенти и сделки/делови отношения във връзка с приложението на ЗМИП;
  • често срещани проблеми от агенциите за недвижими имоти при приложението на ЗМИП;
  • правилно поддържане на досиета за направени проучвания на клиенти и сделки/делови отношения;
  • как да направим годишната си оценка на риска;
  • ефекти върху дейността на агенциите за недвижими имоти при неточно спазване на нормативната уредба по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм.

ПРОГРАМА:

12:00-12:30 – регистрация
12:30-14:00 – обучение I част
14:00-14:15 – почивка
14:15-17:00 – обучение II част/провеждане на изпит

По желание на участниците след обучението ще се проведе изпит. Успешно издържалите изпита ще получат сертификат за преминато годишно обучение по ЗМИП.

ЗА ЛЕКТОРА:
адв. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
 е управляващ съдружник в Адвокатско дружество Георгиева и Джутев, София. Специализира в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризъм. Член е на Управителния съвет на НСНИ от три мандата.

Краен срок за регистрация и заплащане – 24 ноември 2023 г. включително.

Такса за участие в обучение – 135 лв. крайна цена.
Такса за участие в обучение за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2023 г.) – 115 лв. крайна цена.
Такса за изпит и сертификат – 35 лв. крайна цена.

Телефон за контакти с организаторите:
Атанас Аргиров 0897867271


Печат