Регистрация и цени

Цени

Агенция 
член на НСНИ

59 лв. крайна цена

Агенция

89 лв. крайна цена

Брокер 
член на НСНИ

39 лв. крайна цена

Брокер

49 лв. крайна цена

Агент
член на НСНИ

19 лв. крайна цена

Агент

29 лв. крайна цена

Условия за регистрация


Вписването в регистъра се извършва доброволно.

Право на доброволно вписване в регистъра имат юридически лица с код на дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция 68.3 Посредническа дейност по операции с недвижими имоти и физически лица, упражняващи професията "Брокер на недвижими имоти".
Потребителят на Регистъра заплаща ежегодно такса за администриране според по-горе представените планове, като посочените цени са крайни цени и върху тях не се начислява ДДС.

Таксата е за срок от една календарна година (1 януари - 31 декември за съответната година).

При регистрация след 1 юли на съответната година се заплаща половин такса
.

Срокът за заплащане на таксата за следваща година е 1 ноември на текущата.

В  цената на пакета за брокери и агенти членове на НСНИ е включено и издаването на пластична идентификационна карта.

Преди вписването на потребители - брокери и агенти на недвижими имоти в Регистъра е необходимо да бъде вписана като потребител агенцията, с която се асоциират.

За целите на вписването в регистъра се въвеждат следните определения:
„Агенция за недвижими имоти” е юридическо лице - търговец или обединение на търговци, което по занятие извършва дейност като посредник и/или консултант при сделки с недвижими имоти, чрез квалифицирани брокери и подпомагащите ги в дейността им агенти.
„Брокер“ е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което притежава съответна професионална компетенция и може да докаже знания и опит, действайки професионално като посредник и/или консултант при сделки с недвижими имоти към Агенция за недвижими имоти.
„Агент” е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има завършно поне средно образование и извършва спомагателни дейности и си сътрудничи съвместно с брокер в Агенция за недвижими имоти.

 НАРЪЧНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ